Законодателството на Р. България относно историческите превозни средства

Както всяка една дейност на човека в развитото републиканско общество се рамкира от законите на това общество, така нашето хоби и всичко съпроводено с него попада в тази законова рамка. Добра или лоша, напреднала или изостанала е въпрос на безкрайни спорове, а може би и предмет на един академичен труд.

Всички законови промени с цел регламентиране, облекчаване както и еднозначно определяне на предметите на нашия интерес, са съпроводени с многогодишни усилия, срещи, разговори, предложения, молби, писма на множество колеги. И не на последно място, нека не забравяме, че за тези заслуги има своя принос и законодателството както на Европейския съюз така и това на неговите страни членки.

В исторически план законовите привелегии в България се подреждат по следния начин:

  • Най-голямата придобивка за феновете на ретро автомобили е издействана през 1999 година. С публикуването й в Държавен вестник брой 74 от 20.08.1999 г., се освобождават от годишен технически преглед всички ППС произведени преди 01.01.1960 г.
  • От 1.3.2013 г. имаме и "Наредба № Н-3 от 18.2.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по споразумението за европейското икономическо пространство", в която за първи път в българското законодателство се въвежда понятието "Пътно превозно средство с музеен или исторически интерес". 

"Пътно превозно средство с музеен или исторически интерес" е ППС, което е най-малко на 30 години, запазено и поддържано в изправно състояние, близко до оригиналното, не се използва преимуществено като транспорт за ежедневни нужди, част от историческото и културното наследство, като това е удостоверено с карта за идентичност." - Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г - В сила от 01.03.2013 г. - Обн. ДВ. бр. 21 от 1 Март 2013 г.

  • През 2017 г. в ДВ бр. 62 от 1 август е обнародвана „Наредба за изменение и допълнение на Наред­ба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“, в нея четем: Чл. 12в. (1) За първоначална регистрация на историческо превозно средство чрез идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощенa от нея организация на територията на държа­ва – членка на Европейския съюз.

Във връзка с всичко по-горе за постигането на други необходими законови промени, както и преходните разпоредби към тях ще са плод на труда много хора и организации в следващите години. Но тези планирани или желани промени трябва да бъдат нормални и реализуеми, а не мечти на неуки или алчни хора.