Академичната среда и образование

В академичната среди на България от години се долавят епизодични интереси в областта на историческите превозни средства. За съжаление формиране на ясно течение, област или направление за тях не се наблюдава в нито един университет на територията на България. Работа в областта на инженеринга, дизайна, журналистиката, медиа знание и история е факт от десетилетия, но академична официализация или акредитация на този етап не се наблюдава. Участие на хабилитирани колеги, като жури в конкурси е дългогодишна практика.

За разширяване на направленията за работа с академичната област е една от целите ни, като формите за това включват освен сътрудничество и научно изследователска дейност. Една малка крачка в тази област би била голям напредък за културата на цялата нация в областта на историческите превозни средства, защото академичната аудитория възпитава.

Образованието на подрастващите е основния ключ във формирането на широко скроено общество. Свободата на мисълта идва с изграждане на мащабността на познанието. Представянето на историческите превозни средства, като поле за изява и развитие при подрастващите, е шанс за образователното възпитание да формира следващите поколения борещи се за запазването на културно-историческото инжинерно наследство.