Библиотеките

Като основни средища на познанието и културата в продължение на хилядолетия, в днешни дни биват изместени от класически и модерни медии, като средства за информиране. Все по-рядко хората ходят или се обръщат за намиране на информация към тези инфохранилища. Те основно остават в полезрението на учащи се, научни работници и историци-интусиасти.

Да работим в насоката на обоганяване на книжния фонд, както с българска така и с чуждестранна литература ще е една от основните ни дейности.