Общи условия

Учредителите на сдружение “Асоциация на автомобилните историци в България”, с оглед потребността от сдружение, което да работи в насоката на култура, история и промоция на ретроавтомобилния живот в България, като оценяват значимия потенциал на ясно дефиниране и позициониране на приоритетите на работата в ретро автомобилната гилдия в по-горните направления и като приемат да работят за тяхното утвърждаване, развитие и просперитет, взеха решение за създаване на Сдружение “Асоциация на автомобилните историци в България“

Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което извършва, подпомага, или е съпричастно към проблемите и целите на Сдружението и приема неговия устав и визия за позициониранeто на историческите превозни средства в съвременното общество. Членовете на Сдружението запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност. В Сдружението не могат да членуват политически партии и движения, коалиции, както и религиозни и синдикални организации. В Сдружението могат да членуват обществени организации, държавни организации, държавни институции и формирования.